Välj en sida

När du mår bra så presterar du bra, själv och tillsammans med andra!

Hög effektivitet förutsätter god hälsa. Utöver att förstå vad som ska göras och hur det ska göras behöver vi förstå varför det ska göras, dvs hur allt hänger ihop och vad det ska leda till – en tydlig röd tråd genom hela organisationen. Härigenom skapas samsyn kring verksamhetens syfte och en känsla av sammanhang som gör verksamheten förnuftsmässig begriplig, hanterbar och känslomässig meningsfull. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete med gruppers utveckling kombinerat med ett ledarskap baserat på helhetssyn och känsla av sammanhang skapar förutsättningar för ett organisatoriskt och socialt klimat som gynnar motivation, kompetensutveckling och välbefinnande.

Människan har sedan urminnes tider formerat sig i sociala grupper eftersom samarbete utgjorde ett viktigt framgångskoncept för överlevnad och för att skaffa sig ömsesidiga fördelar och nå mål som näppeligen kunde nås på egen hand. Grupper har varit nyckeln för utvecklingen av sociala färdigheter, kultur, kreativitet, innovation, samhällsutveckling mm. Med dagens snabba kunskapsexplosion är betydelsen och behovet av arbetsgrupper större än någonsin tidigare eftersom samarbete är det framgångsrikaste sättet att utföra de komplexa uppgifter som dagens arbetsuppgifter kräver. Hur väl grupper fungerar internt och i det stora hela är av största betydelse för hur effektiv och hälsosam en organisation är i sin helhet.

Forskningen visar att grupper genomgår olika stadier av trygghet, konflikt, tillit och struktur innan de slutligen blir ett effektivt arbetande och produktivt team. Detta oavsett vilken typ av grupp det gäller (ex ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper, terapigrupper etc). Senare års forskningen visar också att ledare och medlemmar i högpresterande team har väsentligt bättre fysisk och psykisk hälsa jämfört med mindre utvecklade arbetsgrupper. Studier med personal inom sjukhus, biltillverkning och skola visar att gruppers utvecklingsnivå korrelerar väl med en förbättrad arbetstillfredsställelse, mindre utmattning, lägre sjukfrånvaro, mindre våld & trakasserier, och färre skador & sjukdomsfall (Joanne Lyubovnikova et al 2014; Jacobsson 214; Jacobsson et al, 2016).

God hälsa och hög effektivitet står alltså inte i motsatsförhållande till varandra utan är snarare två sidor av samma mynt, lite som siamesiska tvillingar. Båda behövs. Om den ena faller så faller den andra. I ett framgångsrikt ledarskap skapas förutsättningar för både hälsa och effektivitet vilket förutsätter ett ledarskap som successivt anpassas efter gruppens mognadsgrad. Detta kräver ett insiktsfullt och tydligt ledarskap som är lyhörd för gruppens och organisationens behov. Ett uppgifts- och relationsorienterat ledarskap som företrädesvis är direktstyrande i nystartade arbetsgrupper men som successivt övergår i ett coachande/stödjande, engagerande och slutligen delegerande ledarskap när gruppen arbetar som ett effektivt och produktivt team.

Genom teori varvad med interaktiva övningar, personlig reflektion, coachande samtal och utmanande dialoger ger vi på Peopletransition chefer och ledare bästa förutsättningar att skapa team som både är framgångsrika och mår bra.