”Ledarskap är mer en konst än vetenskap”

”Ledarskap är mer en konst än vetenskap”

 Vi är mycket nyfikna på vad Lasse Lychnell, doktor i företagsekonomi på Stockholms handelshögskola, talare och grundare av företaget Being in Business som är en brygga mellan teori och praktik säger om hållbart ledarskap samt hans insikter kring ledarskapsutveckling kopplat till mindfulness och meditation.

Kort så hjälper Lasse ledare att integrera inre utveckling med verksamheten för att skapa konkreta resultat med inre hållbarhet.

För oss är det extra intressant att tala med Lasse om hans insikter som praktiker och forskare kring inre hållbarhet hos ledare, då det Lasse är expert inom ligger i linje med det vi på Peopletransition arbetar med. Vi gör det med liknande metoder i form av mindfulness och coaching i program som till viss del skiljer sig. Det som förenar oss är syftet och målet att stärka ledares kunskap, insikter och förmåga till inre hållbarhet för att nå önskade effekt i verksamheten, arbetslivet och för många livet i sin helhet. 

Vi hoppas du som läser detta tar med dig minst en reflektion eller tanke att arbeta vidare med eller som får sjunka in till senare.

Nu börjar vi med några korta personliga frågor så ni lär känna Lasse lite mer. 

Hur länge har du arbetat med organisations och ledarskapsfrågor?
Jag har jobbat med ledar- och verksamhetsutveckling på olika sätt sedan 2007. De senaste åtta åren har jag fokuserat mer på att göra skillnad inifrån och ut. Det vill säga hur människors inre utveckling kan bidra till konkreta och hållbara verksamhetseffekter.

Favoritcitat på jobbet och något du säger ofta?
”Du kan inte stiga ned i samma flod två gånger” (Herkleitos).”

Vem skulle du vilja diskutera ledarskap med?
Jonna Bornemark

Kan man följa dig i några sociala medier?
Facebook och LinkedIn

Nu över till frågor och Lasses svar med fokus på hållbart ledarskap, bra ledarskap och tips till ledar som vill utveckla sig själva eller andra ledare. 

HUR TÄNKER DU KRING HÅLLBART LEDARSKAP?

När Lasse tänker på uttrycket hållbart ledarskap så är det framför allt två aspekter han vill lyfta fram. Den ena är att leda för hållbarhet, det vill säga för en hållbar värld och det andra är ju att vara hållbar som ledaren. Lasse tycker det är spännande hur vi kan göra hållbarhetsarbetet hållbart. ”Det finns en risk att vi försöker nå de globala målen på ett sätt som i sig inte är hållbart och därför blir det viktigt för ledare att även fokusera på sin inre hållbarhet”.

VAD ÄR BRA LEDARSKAP FÖR DIG?

Lasse har fastnat för ett uttalande att ledarskap är mer en konst än en vetenskap och managementforskaren Steven Taylor som säger att ”om vi tar det där på allvar då behöver vi också fråga oss, vad är det medium som ledaren arbetar med? Liksom glasblåsaren jobbar med glas och drejaren med lera?” Steven Taylor menar då att ledaren jobbar med ett medium som är kontakt. Lasse pausar och säger ”vad är då bra ledarskap”? Han fortsätter med att för honom är den minsta beståndsdelen i bra ledarskap förmågan att skapa kontakt med sig själv och andra. Bara kontakt räcker inte, men det skapar nödvändiga förutsättningar för att åstadkomma konkreta resultat med inre hållbarhet.

Med det perspektivet blir självkännedom och empati samt förmåga till reflektion viktiga komponenter i ett bra ledarskap. ”För mig är ledarskap relationellt. Det handlar om att arbeta med kontakten och det är något som händer mellan människor. Sen finns det andra viktiga komponenter som självklart varierar med olika situationer och branscher”.

HUR KAN MINDFULNESS STÄRKA LEDARES UTVECKLING?

Ledare idag behöver utveckla en förmåga att kunna skifta mindset när det gamla tankesättet inte fungerar, när det har blivit utdaterat. Det gäller både i de lilla mötet och i den stora strategiska visionen. Här kommer mindfulness in som ett sätt att se sina egna mentala modeller, sina mönster och att identifiera var ens handlande kommer ifrån. Då blir mindfulness ett verktyg att se sig själv i livet och arbetslivet.

Lasse tar upp två goda exempel från sin egen erfarenhet i en trend där fler och fler organisationer sätter fokus även på den inre världen. Det ena är Handelshögskolan i Stockholm och rektor Lars Strannegård som för en tid sen tog fram akronymen FREE, Fact and science based mindset, Reflective and self aware, Empathetic and culturally literate, Entrepreneurial and responsible. De kärnvärdena har implementerats i kursplanerna och de har lett till ett antal konkreta initiativ som att det är obligatoriskt för alla studenter att gå en kurs som heter ”The Reflection Series” där de bland annat konkret jobbar med FREE. De mjukare värdena ska ses som ett komplement till de traditionella. Han lyfter upp att det fortfarande kan finnas folk som tänker att det där är inte ”på riktigt”, att vi gör det för att det ska låta bra. ”Men, för mig är det på riktigt. Jag tror att det är för att jag ser att vår rektor har genuint intresse för de frågorna och för att jag märker att studenterna utvecklas.”

Det andra exemplet är en studie han gjorde för en tid sedan på ett konsultbolag som införde en träning i mindfulness och emotionell intelligens. Lasse tycker det är svårt att på ett bra sätt mäta konkreta effekter eftersom det är så många saker som påverkar varandra samtidigt, men intervjustudien visade på nya sätt att tänka i ledningsgruppen. ”Alltså, å ena sidan så går folk omkring där ungefär som vanligt, men å andra sidan så gör de inte eftersom de har ett annat förhållningssätt till sig själva, varandra och kunderna.” Mindfulnessatsningen kunde också ses som ett steg i en större organisationsförändring med bland annat en ny affärsidé och självorganisering som viktiga ingredienser”.

Lasse förklarar att det finns en ledning med en VD som själv gjort en personlig utvecklingsresa som har förändrat hans liv. Medlemmarna i ledningsgruppen såg hur han blivit en öppnare och klokare person och de blev nyfikna på hur det gått till.  ”Så när VD:n presenterar förslaget för en stor satsning på mindfulness och emotionell intelligens, så startade den inte med powerpoint slides utan med att de själva hade sett att VDn förändrats, blivit mer närvarande och mer empatisk. Ja, blivit lite skönare som människa kan man säga”.

Med de två positiva exemplen vill Lasse betona att det är viktigt från vilken plats någonting kommer och att det påverkar hur det får fäste i organisationen. Man kan tänka sig att det finns företag som vill införa det samma som i exemplen ovan bara för att det låter bra, för att andra gör det eller för att det bygger varumärke. Då kommer från en annan plats. Jag är inte säker på att det är dåligt, men det blir annorlunda. Det handlar mycket om vilka förutsättningar som finns i den organisatoriska kontexten och om ledningens autenticitet”.

HAR DU NÅGOT TIPS TILL LEDARE SOM VILL UTVECKLA SITT LEDARSKAP?

När Lasse jobbar med människor så vill han få fatt i vad de är nyfikna på. Så för honom är en bra ingång i ledarutveckling att du hittar vad du är nyfiken på att lära dig mer om. Fråga dig själv varför du väljer som du väljer, vad väljer du till och vad väljer du bort. Man har goda skäl att välja som man gör, men orsakerna är inte alltid tydliga för oss. När orsakerna blir tydliga kanske vi vill fatta andra beslut. Som att vi kommer på att vi gör vissa saker bara för att få bekräftelse från andra, på bekostnad av sådant vi egentligen tycker är viktigt. Lasse fortsätter att för honom är det spännande att då även välja att våga ta risker i sin utveckling. Med det menar han att att ta sig ur sin komfortzon. Så Lasses tre råd i punktform är;

  • Var nyfiken
  • Välj till och välj bort
  • Våga ta risker

Lasse delar även med sig av hans insikter från sin forskning om vad som ger mest effekt om du funderar på att göra en mindfulnessatsning i din verksamhet eller för dig själv. Han lyfter upp att det finns en praktisk eller pragmatisk dimension kring syftet med insatsen. Är syftet uteslutande praktiskt, till exempel att öka fokus, fatta bättre beslut, sålla bättre och minska stressen? Eller finns det rum även för den existentiella aspekten, som till exempel att möta sin egen sårbarhet, möta andra människor där de befinner sig och reflektera över vad som är viktigt i livet?

I Lasses fallstudie såg han att de som fokuserade på den praktiska aspekten fick en ok utveckling, men de personer som fick ut mest i de programmen han undersökte var de som omfamnade både ett praktiskt och existentiellt perspektiv. Mycket intressant och stämmer väl med de observationer vi gjort i Peopletransition.

Vi tackar Lasse för det insikter och erfarenheter han delat med sig av, hoppas det väckt mer än en reflektion och tanke att ta vidare för dig som läst artikeln, det har det definitivt för oss. Vi tror på att dela med oss och lära av varandra, gör du det samma så för du gärna höra av dig med dina tankar kring möjliga samarbeten, lärande och utveckling.

Varmt välkommen att följa våra artiklar eller klicka in när det passar dig.

Om du vill läsa mer om tankarna att kontakt är ledarskapets medium av Steven Taylor klicka här


Peopletransitions mission är att möjliggöra en hållbar och positiv utveckling för chefer och ledare i arbetslivet. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Mindfullt ledarskap

Fler Artiklar

Utvalda Artiklar