Category: Team
Peopletransition tar fram behovsstyrda enkäter

Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  1. Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  2. Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  3. Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Read More

Leda effektiva team

När du mår bra så presterar du bra, själv och tillsammans med andra!
Hög effektivitet förutsätter god hälsa. Utöver att förstå vad som ska göras och hur det ska göras behöver vi förstå varför det ska göras, dvs hur allt hänger ihop och vad det ska leda till – en tydlig röd tråd genom hela organisationen. Härigenom skapas samsyn kring verksamhetens syfte och en känsla av sammanhang som gör verksamheten förnuftsmässig begriplig, hanterbar och känslomässig meningsfull. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete med gruppers utveckling kombinerat med ett ledarskap baserat på helhetssyn och känsla av sammanhang skapar förutsättningar för ett organisatoriskt och socialt klimat som gynnar motivation, kompetensutveckling och välbefinnande.
Read More

Leda effektiva team

Under hösten fick vi tillsammans med en av våra kunder JM möjligheten att ta fram ett program som skulle svara på målet ”God kunskap och förståelse för hur man leder effektiva team” och där syftet skulle var att höja förmåga att praktiskt leda sina team så att Teameffektivitetsindex höjs.
Read More