Blog

Blogg & Nyheter

PEOPLETRANSITION kommer vara på plats i årets Almedalsvecka!

Vi vill följa vad som sägs och lyssna på trender inom Utbildning. Vi vet alla att tekniken skapar möjligheter att ändra och förstärka vårt lärande på många olika vis. Samtidigt blir mötet människor emellan än viktigare.

Hur kan vi förstärka och minska hinder för lärande genom modern produktion och distribution är något vi vill diskutera.

Vi kommer vara på plats från och med den 1:a juli till och med den 4:e juli. Vi hoppas på många intressanta möten och insikter.

Om ni redan idag vet att ni kommer vara på plats, boka gärna upp ett möte redan idag så bestämmer vi plats i Visby efter behov;

patrik.kvie@peopletransition.com
0707-599 911

Peopletransition tar fram behovsstyrda enkäter

Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  1. Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  2. Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  3. Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Read More

Dialogforum med HR chefer och studenter från P-linjen

Den 29 november välkomnar vi ett antal HR direktörer och HR chefer tillsammans med några studenter från P-linjen för att se om vi hittar nya infallsvinklar och synsätt på hur onboarding kan generera värde till företagen. Och hur onboarding kan göra företag mer attraktiva som arbetsgivare genom att skapa lärande och ta tillvara engagemang.

Är du också HR chef och nyfiken på att delta så har vi några platser kvar. Kontakta Gun Sundberg via mail gun.sundberg@peopletransition.com eller mobil 0707 599 566 så kan vi ta en dialog om det

Leda effektiva team

När du mår bra så presterar du bra, själv och tillsammans med andra!
Hög effektivitet förutsätter god hälsa. Utöver att förstå vad som ska göras och hur det ska göras behöver vi förstå varför det ska göras, dvs hur allt hänger ihop och vad det ska leda till – en tydlig röd tråd genom hela organisationen. Härigenom skapas samsyn kring verksamhetens syfte och en känsla av sammanhang som gör verksamheten förnuftsmässig begriplig, hanterbar och känslomässig meningsfull. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete med gruppers utveckling kombinerat med ett ledarskap baserat på helhetssyn och känsla av sammanhang skapar förutsättningar för ett organisatoriskt och socialt klimat som gynnar motivation, kompetensutveckling och välbefinnande.
Read More

Leda effektiva team

Under hösten fick vi tillsammans med en av våra kunder JM möjligheten att ta fram ett program som skulle svara på målet ”God kunskap och förståelse för hur man leder effektiva team” och där syftet skulle var att höja förmåga att praktiskt leda sina team så att Teameffektivitetsindex höjs.
Read More